Ochrana osobných údajov

Úvod Dodanie tovaruOchrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

1. Identifikačné údaje
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Slavomír Gaborčík, IČO 46 456 210, so sídlom B.Němcovej 974/43, Poprad, 05801 (ďalej len: „prevádzkovateľ“). Email: info@ikony.sk, telefón: 0951 559 515
Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.ikony.sk

2. Spracovanie osobných údajov
Osobné údaje sú spracované na účely nákupu prostredníctvom internetového obchodu www.ikony.sk a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a prevádzkovateľom Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.
Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:
plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,
-oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
Eshop predávajúceho nie je určený pre osoby mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže eshop predávajúceho používať iba, ak na to udelí súhlas jej zákonný zástupca a zároveň tento zákonný zástupca schváli, alebo udelí súhlas so spracovaním osobných údajov tejto osoby mladšej ako 16 rokov.

3. Účel spracúvania osobných údajov:
a. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej
b. Vystavenie daňového dokladu - faktúry
c. Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií
d. Doručenie tovaru
e.Vedenie účtovníctva: Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. 
f. uplatnenia práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci

4. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám.
Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
Podieľajúce sa na dodávaní, realizácii platieb na základe zmluvy, a zaisťujúce ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
Externý účtovník
Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi, kuriérskej alebo prepravnej spoločnosťi, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi
Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:
Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

5. Poskytnutie osobných údajov mimo EU.
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny
6. Doba uloženia osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú
na splnenie kúpnej zmluvy,
na vybavenia prípadných nárokov kupujúceho zo zodpovednosti za vady, záruky a reklamačných podmienok, ktorú ukladajú platné právne predpisy (zákona o účtovníctve) do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, najviac však do 10 rokov od jeho udelenia.

7. Aké máte práva?
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k osobným údajom
- na opravu osobných údajov
- na výmaz osobných údajov
- na obmedzenie spracovania osobných údajov
- na prenositeľnosť osobných údajov
- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov
- odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu
Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek,a to prostredníctvom emailu info@ikony.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: Slavomír Gaborčík, B.Němcovej 974/43, Poprad, 05801 Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 
Ak sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.
Dozorným orgánom na Slovensku je:
Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
web: www.dataprotection.gov.sk

8. Použítie Cookies
Čo sú "cookies"?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Prostredníctvom súborov cookies nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu.
Sú vytvorené navštívenou stránkou, majú jedinečný idetifikátor a ukladajú sa na zariadení, ktoré je použité na prehliadanie stránky.
Prečo používame cookies?
Súbory cookies používame na to aby sme vás vedeli odlíšiť od iných používateľov stránky a aby sme mohli zlepšiť použiteľnosť webových stránok, zapamätať si vaše nastavenia na stránke, vybrané predvoľby a podobne aby ste ich nemuseli pri opätovnej návšteve uvádzať a nastavovať. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.
Na stránke sa používajú dočasné, funkčné a trvalé cookies. Dočasné cookies su vytorené pri navštívení stránky a odstránené pri zatvorení prehliadača. Funkčné cookies s obmedzenou platnosťou majú nastavenú dlhšiu platnosť a sú odstránené v prednastavenom čase. Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky ako napr. ukladanie tovaru do košíka, zobrazenie obsahu. Nastavenie može byť v hodinách ale aj dňoch. Trvalé cookies sa používajú na uchovávanie napr. údajov formulárov. Trvalé cookies, ktoré boli uložené vo vašom zariadení sú odstránené výhradne vami, prostredníctvom nastavení prehliadača. Všetky uložené cookies slúžia na vylepšovanie stránok, prípadne na zrýchlenie vašej práce na stránke.
Jednotlivé cookies môžu byť uložené vo vašom zariadení počas rôzne dlhej doby. Niektoré typy cookies sa z vášho zariadenia vymažú hneď po tom, ako zatvoríte okno prehliadača a naopak iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po zatvorení okna prehliadača s našou webovou stránkou.

Nastavenia a odstránenia cookies
Ak chcete odstrániť cookies, ktoré sú uložené v zariadení alebo chcete zmeniť nastavenia cookies je potrebné vyhľadať v prehliadači menu s nastaveniami alebo vyhľadať návod pre váš prehliadač. Väčšina prehliadačov umožňuje, aby ste vymazali alebo odmietli cookies. 

9. Zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov ,aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate a že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

10. Záverečné ustanovenia
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 5.4.2021

Hand made

100% ručná práca.

Kontakt

info@ikony.sk

Copyright 2023 - 2024 © ikony.sk